15-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ภายในโรงเรียนและกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน
และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแก่นักเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]