สพฐ.เล็งปั้นเด็กปฐมวัยให้เด็กรู้รักบ้านเกิดเน้นทำงานร่วมกับท้องถิ่น ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ดร.สม เกียรติชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเขียนโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่าง สพฐ.และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้านควบคู่กับมีความผูกพันกับชุมชนจึงจำเป็น ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อว่า เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ตามชนบท จะต้องออกไปเรียนต่อระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาภายนอกหมู่บ้าน ทำให้ไม่ผูกพันกับหมู่บ้าน แต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้โครงการต้วมเตี้ยมเลี้ยงเตาะแตะ โดยให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาเด็กในโรงเรียน ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกผูกพันกับผู้ใหญ่ เมื่อโตจะกลับไปช่วยชุมชนเพิ่มมากขึ้น และทำให้เด็กมีจิตอาสา
ลำพังครู สอนแล้วก็เลิกรากันไปเด็กไม่เกิดความรู้สึกรักบ้านเกิด ถ้ามีคนในชุมชนเข้ามาช่วยดูแล เชื่อว่าจะทำให้เด็กผูกพัน มีจิตใจที่ดี หรือที่เรียกว่าจิตสาธารณะ หากทำต่อเนื่อง 6 ปีจะดูว่าเด็กมีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม่ และช่วยเหลือสังคมหรือไม่ คาดจะเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2551 นี้ ทั้งนี้สภาการศึกษาและมูลนิธิของดร.รุ่ง แก้วแดง จะตั้งสถาบันพัฒนาการปฐมวัยขึ้น และในวันที่ 28 มกราคมนี้ จะระดมทรัพยากรที่รู้เรื่องปฐมวัยเข้ามาช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย ดร.สมเกียรติ กล่าว