จากการที่ กคศ. ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ กคศ. ที่ ว.๑๗/๒๕๕๒ นั้น

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) มีความเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการไม่ได้มีความแตกต่างจาก ว.๒๕ เดิม กล่าวคือ

การประเมินมี ๓ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ด้านความรู้ความสามารถ
๓. ด้านผลการปฏิบัติงาน

โดยเฉพาะในด้านที่ ๓ ได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน ที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน o-net คะแนน NT

ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ มีรายละเอียดของรายงานการศึกษาค้นคว้า หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ โดยต้องมีการสอดแทรกแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ สรุปสู่องค์ความรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ การเขียนวิจัย ๕ บท ทำให้เห็นว่า การที่ กคศ. ให้ข่าวว่าได้มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินแล้วนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง เพราะยังมีการตรวจประเมิน ๓ ด้าน อย่างเดิม ส่วนด้านที่ ๓ ยังแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ยังมีการทำผลงานทางวิชาการ และเขียนวิจัย ๕ บท ซึ่งไม่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ซ้ำเป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำมากยิ่งขึ้น

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) จึงมีมติ ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะ ตาม ว.๑๗/๒๕๕๒ ขอให้ กคศ.ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ให้เป็นการประเมินแบบเชิงประจักษ์ อย่างแท้จริง โดยในช่วงเวลาที่ทบทวนการใช้เกณฑ์ ให้นำหลักเกณฑ์การประเมินตาม ว.๒๕ มาใช้เป็นการชั่วคราว