คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมด้านใดมากที่สุด
วิชาการ
69  24.3%
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
48  16.9%
กีฬาและนันทนาการ
47  16.5%
ความประพฤติ ระเบียบวินัยของนักเรียน
42  14.8%
ระบบบริหารจัดการ
40  14.1%
บรรยากาศ อาคารและสถานที่
20  7%
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18  6.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  284
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:57 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2021 เวลา 07:07 น.