คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมด้านใดมากที่สุด
วิชาการ
68  24.1%
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
48  17%
กีฬาและนันทนาการ
47  16.7%
ความประพฤติ ระเบียบวินัยของนักเรียน
42  14.9%
ระบบบริหารจัดการ
39  13.8%
บรรยากาศ อาคารและสถานที่
20  7.1%
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18  6.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  282
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:57 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2021 เวลา 11:11 น.