(0 votes, average: 0 out of 5)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

นักเรียนทุกชั้นปิดเทอม จนถึง
20 ตุลาคม  นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เริ่มเรียนตั้งแต่ 20 - 29 ตุลาคม

30 ตุลาคม  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ประชุมนักเรียนพร้อมผู้ปกครองทุกระดับชั้น (ม.1 ถึง ม.6)
เวลา 08.10 - 08.30 นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 - 09.00 นักเรียนเข้าห้องเรียนพบครูที่ปรึกษา
ส่วนผู้ปกครองให้ลงชื่อเข้าประชุมคณะผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
09.00 - 11.00 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ นโยบายของโรงเรียน และการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
11.00 - 12.00 ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียน ประชุมย่อยและรับผลการเรียนของนักเรียน

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 06 กรกฏาคม 2010 เวลา 17:39 น. )