วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น.

นายสหัส  บุญแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม, นางสาวพัชรียา  อัคคโพธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนซึ่งไม่สามารถมาได้ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนรอบแรก ทางโรงเรียนได้ชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ   และได้จัดให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นรอรับลงทะเบียนที่ด้านหน้าหอประชุม หลังจากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ได้พาผู้ปกครองนักเรียนไปที่ห้องประจำชั้นเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนและปัญหารายบุคคลของนักเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขร่วมกัน ...